Algemene voorwaarden
Welkom op de RealGUIDE-website. De RealGUIDE-website is eigendom van en wordt beheerd door 3DIEMME S.r.l. een Italiaanse onderneming met geregistreerd adres in Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië.

Als U de website www.realguide.com  bezoekt, gaat U akkoord met deze algemene voorwaarden en alle andere voorwaarden die door verwijzing hierin zijn opgenomen. Indien U daar niet mee akkoord gaat, dan dient U de Site of de aanwezige Producten of Diensten niet te gebruiken. Wij raden U aan de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen. We kunnen de Voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen.Privacy en beveiliging

Wij respecteren Uw privacy, beschouwen onze relatie als belangrijk en streven ernaar Uw privacy te beschermen. Wij zijn ons bewust van het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers van de Site. Ons gebruik van persoonsgegevens valt onder ons privacy beleid en door de Site te openen en te gebruiken, gaat U ermee akkoord zich te houden aan dit beleid.

U erkent en gaat ermee akkoord dat door het invoeren van Uw persoonlijke identificatiegegevens op de Site,  ondanks beschermende maatregelen om onbevoegde toegang tot of onderschepping van die gegevens te voorkomen, er geen absolute garantie van beveiliging kan worden gegeven.

In het onwaarschijnlijke geval van een onbevoegde onderschepping of toegang ondanks onze inspanningen, wijzen Wij elke verantwoordelijkheid af voor een dergelijke onderschepping of onbevoegde toegang, of voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele schade of gevolgschade (inclusief winstderving) die wordt geleden door een klant of gebruiker. Zelfs als Wij eerder op de hoogte waren gebracht van de mogelijkheid van een dergelijke schade, garanderen Wij niet expliciet of impliciet dat de informatie die door een klant wordt verstrekt, vrij zal zijn van onderschepping of onbevoegde toegang. en geven geen impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Iedere klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn of haar wachtwoord.

1. Definities

De onderstaande definities vormen een integraal onderdeel van deze Voorwaarden.

"3DIEMME" is 3DIEMME® S.r.l., een Italiaanse onderneming met geregistreerd adres in Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië;
"Account" is het account als geregistreerde klant dat  nodig is om de Producten of de andere Diensten die beschikbaar zijn op de Site, te downloaden of aan te schaffen;
"Product" is de RealGUIDE™ Z3D-software en de bijbehorende abonnementen die kunnen worden gedownload en aangeschaft op de Site;
"Diensten" zijn de technische ondersteuningsdiensten die op verzoek tegen een uurtarief worden aangeboden;
"Site" is de website www.realguide.com;
"Team van Deskundigen" zijn alle deskundigen, inclusief andere gebruikers van RealGUIDE-software of specifieke deskundigen van Zimmer Biomet, Implant Concierge3Diemme en geautoriseerde derden met wie U Uw project in de cloud kunt delen;
"Voorwaarden" zijn deze algemene voorwaarden, inclusief eventuele andere voorwaarden die door verwijzing hierin zijn opgenomen;
"U" is iedere professional (zoals een tandtechnicus, tandarts, enzovoort) die of elk bedrijf dat voor professionele doeleinden gebruik maakt van de Site, en/of Producten of Diensten bij Bedrijven van Zimmer Biomet aanschaft;
"Bedrijven van Zimmer Biomet" of "Wij" (en elke verbuiging van dit woord) zijn de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten en Diensten die op de Site worden aangeboden, inclusief 3DIEMME als eigenaar van de Site en hun gelieerde ondernemingen.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site

3. Intellectuele eigendomsrechten

 

4. Naleving van de wet

5. Beëindiging

U kunt Uw toegang tot de Site en Uw Account op elk moment en met of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Wij kunnen Uw toegang tot de Site en/of Uw Account zonder opgaaf van reden opschorten of beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen, dan wel met onmiddellijke ingang als (A) U de volgende bepalingen van de Voorwaarden hebt geschonden: artikel 2.1 (Gebruik van de Site), artikel 3 (Intellectuele eigendomsrechten), artikel 4 (Naleving van de wet); (B) Uw gebruik van de Site of van Uw Account voor schade heeft gezorgd of wij van mening zijn dat dit ons of een derde schade kan berokkenen. Na beëindiging als gevolg van de hierboven genoemde schendingen, vervalt Uw recht op de toegang tot of het gebruik van de Site onmiddellijk en hebt U uit hoofde van Uw Account geen verdere toegang tot informatie, bestanden of materialen. Er is geen aansprakelijkheid jegens U of derden ten gevolge van de onderbreking van de rechten op toegang tot Uw Account.

6. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving die van toepassing is daar waar de lokale entiteit van de Bedrijven van Zimmer Biomet die het Product of de Diensten aan U leveren, haar statutaire vestiging heeft, zonder verwijzing naar eventueel toepasselijke regels betreffende strijdigheid tussen wettelijke bepalingen of het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Alle geschillen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden worden uitsluitend gebracht voor een lokale rechtbank in de plaats waar de lokale entiteit van de Bedrijven van Zimmer Biomet die het Product of de Diensten aan U leveren, is gevestigd (zoals aangegeven in de bevestiging van Uw bestelling).

 

Aanvullende voorwaarde geldt uitsluitend voor Italiaanse handelsmaatschappijen:

Specifieke aanvaarding van contractuele clausules op grond van art. 1341, tweede paragraaf, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 

Krachtens artikel 1341 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek erkent U uitdrukkelijk dat U de volgende artikelen van de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd: artikel 2.3 "Onze aansprakelijkheid"; artikel 5: "Beëindiging"; en artikel 6: "Toepasselijk recht en jurisdictie"

 

Meer informatie nodig?
Onze trouwe partners.