Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

De onderstaande definities vormen een integraal onderdeel van deze voorwaarden.

"3DIEMME" is 3DIEMME® S.r.l., een Italiaanse onderneming met geregistreerd adres in Via Risorgimento 9, 22063 Cantù, (CO) Italië;
"Account" is het account als geregistreerde klant dat nodig is om de Producten of de andere Diensten die beschikbaar zijn op de Site, te downloaden of aan te schaffen;
"Product" is de RealGUIDE™ Z3D-software en de bijbehorende abonnementen die kunnen worden gedownload, bekeken of aangeschaft op de Site;
"Diensten" zijn de technische ondersteuningsdiensten die op verzoek tegen een uurtarief worden aangeboden;
"Site" is de website www.realguide.com;
"Team van Deskundigen" zijn alle deskundigen, inclusief andere gebruikers van RealGUIDE-software of specifieke deskundigen van Zimmer Biomet, Implant Concierge3Diemme en geautoriseerde derden met wie U Uw project in de cloud kunt delen;
"Voorwaarden" zijn deze algemene voorwaarden, inclusief eventuele andere voorwaarden die door verwijzing hierin zijn opgenomen;
"U" (en elke verbuiging van dit woord) is iedere professionele persoon (zoals een tandtechnicus, tandarts, enzovoort) of elk bedrijf dat voor professionele doeleinden de Site gebruikt, en/of Producten of Diensten bij Bedrijven van Zimmer Biomet aanschaft;
"Bedrijven van Zimmer Biomet" of "wij" (en elke verbuiging van dit woord) zijn de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten en Diensten die op de Site worden aangeboden, inclusief 3DIEMME als eigenaar van de Site en hun gelieerde ondernemingen.

 

2. Algemene verkoopvoorwaarden

  • De standaard betalingsvoorwaarden zijn 30 dagen -
  • Abonnementen, inclusief jaarabonnementen die maandelijks worden betaald, kunnen in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland alleen met automatische incasso worden afgesloten, tenzij anders is overeengekomen. 
  • Verdere betalingsvoorwaarden kunnen uiteindelijk via e-mail worden overeengekomen. 
  • De prijzen worden afhankelijk van Uw land/regio aangegeven in euro's, Britse ponden of Zwitserse francs. 
  • De overeengekomen prijs is de prijs die staat vermeld op de orderbevestiging. 
  • U aanvaardt alle risico's en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de Producten of de Diensten, ongeacht of deze onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie met andere Producten of Diensten die niet door de Bedrijven van Zimmer Biomet zijn gemaakt.
  • Behalve voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag zijn de Bedrijven van Zimmer Biomet in geen geval aansprakelijk jegens U, het Team van Deskundigen of derden voor winstderving, voor het niet naleven van algemeen aanvaarde normen van tandheelkundige praktijken of voor enige andere directe of indirecte schade, accidentele schade of gevolgschade die het gevolg is van of voortkomt uit het ontwerp, de samenstelling, de voorwaarden, het gebruik of de prestaties van de Producten of de Diensten.
  • De Bedrijven van Zimmer Biomet zijn in geen geval aansprakelijk voor de Diensten die worden uitgevoerd door derden, met inbegrip van de conciërgediensten die beschikbaar zijn in het Product. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke conciërgediensten worden aangeboden door onafhankelijke derden en doet uitdrukkelijk afstand van enige claim met betrekking tot dergelijke conciërgediensten tegen de Bedrijven van Zimmer Biomet. 
  • Onverminderd de garantie die onder deze voorwaarden wordt verleend, bieden de Bedrijven van Zimmer Biomet geen enkele andere garantie, expliciet of impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot de Producten of de Diensten, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. 
  • Hoewel de informatie en aanbevelingen op de Site te goeder trouw en in de overtuiging dat die correct zijn, worden aangeboden, kan de volledigheid of nauwkeurigheid van die informatie en aanbevelingen niet formeel worden gegarandeerd. De informatie wordt verstrekt op voorwaarde dat de personen die de informatie ontvangen, hun eigen beslissingen nemen over de geschiktheid van deze informatie voor de specifieke doeleinden alvorens zij die informatie in de praktijk gaan gebruiken. De Bedrijven van Zimmer Biomet Companies zijn in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op informatie van de Site of Producten of Diensten waarnaar die informatie verwijst. Het wordt ten zeerste aangeraden een erkende postdoctorale cursus bij te wonen en te volgen, en de procedures die worden beschreven in de instructiehandleidingen van de Producten en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing, strikt op te volgen. Noch de Producten, noch de Diensten, noch enige informatie die door ons beschikbaar worden gesteld, worden geacht de Diensten van een bevoegd arts of het medisch advies van zorgverstrekkers te vervangen.
  • Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, functies, inhoud, specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de Producten of Diensten die worden weergegeven op de Site, en de Bedrijven van Zimmer Biomet aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dergelijke materialen.

3. Beëindiging

U kunt Uw toegang tot de Site en Uw Account op elk moment en met of zonder opgaaf van redenen beëindigen. Wij kunnen Uw toegang tot de Site en/of Uw Account zonder opgaaf van reden opschorten of beëindigen met een voorafgaande kennisgeving van dertig (30) dagen, dan wel met onmiddellijke ingang als (A) U de volgende bepalingen van de voorwaarden hebt geschonden: artikel 2.1 (Betalingsinformatie), artikel 2.6 (Naleving van de wet), artikel 2.10 (Betalingsvoorwaarden); (B) Uw gebruik van de Site of van Uw Account voor schade heeft gezorgd of Wij van mening zijn dat dit Ons of een derde schade kan berokkenen. Na beëindiging als gevolg van de hierboven genoemde schendingen, vervalt Uw recht op de toegang tot of het gebruik van de Site onmiddellijk en hebt U uit hoofde van Uw Account geen verdere toegang tot informatie, bestanden of materialen. Er is geen aansprakelijkheid jegens U of derden ten gevolge van de onderbreking van de rechten op toegang tot Uw Account.

4. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wet die van toepassing is daar waar de lokale entiteit van de Bedrijven van Zimmer Biomet die het Product of de Diensten aan U leveren, haar statutaire vestiging heeft, zonder verwijzing naar eventueel toepasselijke regels betreffende strijdigheid tussen wettelijke bepalingen of het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Alle geschillen tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden worden uitsluitend gebracht voor een lokale rechtbank in de plaats waar de lokale entiteit van de Bedrijven van Zimmer Biomet die het Product of de Diensten aan U levert, is gevestigd (zoals aangegeven in de bevestiging van Uw bestelling).

5. Aanvullende voorwaarde geldt uitsluitend voor Italiaanse handelsmaatschappijen:

Specifieke aanvaarding van contractuele clausules op grond van art. 1341, tweede paragraaf, van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek 

Krachtens artikel 1341 van het Italiaans Burgerlijk Wetboek erkent U uitdrukkelijk dat U de volgende artikelen van de Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd: artikel 2.11: "Beperking van aansprakelijkheid"; artikel 3 "Beëindiging"; en artikel 4: "Toepasselijk recht en jurisdictie".

Meer informatie nodig?
Onze trouwe partners.